Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН "КОМАНОВ"

Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат и представляват рамков договор за покупко-продажба на хранителни вещества в чиста форма, които не са лекарствени средства между Команов ООД, от една страна, и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www.komanov.bg/shop съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент”, от друга.

Дефиниции:

Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. „ Komanov shop” е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Komanov Shop е собственост и дейността му се управлява от дружество с ограничена отговорност „Команов” ООД, ЕИК 204104824, със седалище и адрес на управление и място на стопанска дейност в гр. Пловдив, бул. Марица 130, ет. 2, офис 5, представлявано от Александър Команов, в качеството на управител на „Команов“ ООД.

2. „Клиент” е физическо или юридическо лице, което по електронен път е достигнало до  Komanov Shop, като по този начин може правомерно да придобие потребителско име и парола, и е изразило съгласие за сключване на договора;

3. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявления за закупуване на предлаганите от Komanov Shop стоки;

4. „Стока” е всеки продукт публикуван на адрес https://komanovshop.com/ с описание и цена за единична бройка, който може да бъде се закупен с или без регистрация от Komanov Shop.

Чл. 3. (1) За да използва Komanov Shop за сключване на индивидуални сделки за покупко-продажба на стоки, Клиентът, при регистрация, следва да въведе избраните от него потребителско име и парола. За сключване на сделки не е наложително Клиентът да разполага с регистрация в сайта Komanov Shop.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента чрез извършване на онлайн регистрация в сайта Komanov Shop, съобразно посочената в него процедура.

(3) Komanov Shop потвърждава извършената от Клиента регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Клиента електронен адрес. Така се създава акаунт на Клиента и между него и Komanov Shop възникват договорни отношения.

(4) При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Информирано съгласие

Чл. 4. (1) Чрез своя клиентски профил всяко регистрирано в Komanov Shop лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от Команов ООД, чрез Komanov Shop ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, регистрираното в Komanov Shop  или ползващото Komanov Shop лице може да ползва предоставяните от Команов ООД, чрез Komanov Shop ресурси и услуги, счита се за обвързано с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

(2) С отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” и натискане на бутон „Продължи” Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Komanov Shop съхранява на сървърa/ите си предоставените от Клиента данни, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и Komanov Shop въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.

(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Информация за стоките

Чл. 5. (1) Komanov Shop публикува на адрес https://komanovshop.com/ описание и цена за единична бройка за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез Komanov Shop.

(2) Основните характеристики на стоките включително състава, опаковката, инструкцията за употреба, както и комплектовката, са разписани подробно в подстраницата за представяне на всеки отделен продукт.

(3) Komanov Shop не носи отговорност при невярност на посочената от производителя/вносителя информация за стоката.

 

Публична покана

Чл. 6. (1) Публикуването на описание и цена на стока в Komanov Shop е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с поканат по описания в чл. 7 начин.

(2) При липса на складова наличност от заявената стока, предлагана в Komanov Shop, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка по чл. 7, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Клиента.

Заявление за покупка

Чл. 7. (1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в Komanov Shop стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места от страницата на Komanov Shop и натисне бутон „Вход”.

(2) Волеизявлението за закупуване на стока от Komanov Shop се счита за извършено след натискане на бутона "Направи поръчка" със задължение за плащане.

(3) При посочени неверни данни, в т.ч. сгрешен адрес, телефон и/или други, при подаване на заявката, за Komanov Shop не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Индивидуален договор

Чл. 8. (1) Индивидуален договор се счита сключен след приемане от Komanov Shop на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка, както и след изпълнението на предвидените разпоредби по ал. 2 и ал. 3 по- долу. Подписаният от страна на Komanov Shop договор се предоставя на Клиента на хартиен носител с доставката на заявените стоки.

(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента с уговорката, че наличността на стоката ще бъде изследвана и валидността на заявката ще бъде допълнително потвърдена на посочения от Клиента телефон за връзка.

(3) Договорът поражда действие между страните едва след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка.

Цени на стоките. Начин на плащане

Чл. 9. (1) Всички цени са в български левове с включен ДДС.

(2) Указаните на уебстраницата на Komanov Shop цени на отделните стоки са за единично количество/бройка.

(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина, описан в чл. 7 по- горе.

(4) Дължимата от Клиента цена за доставка на заявената за покупка стока е отделна цена от указаните на уебстраницата на Komanov Shop единични цени на стоките. Цената за доставката се определя от конкретното място на доставка и е видима за Клиента преди да изрази волеизявлението си за закупуване на заявената стока, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 по-горе. Подробна информация за цените на доставките може да се намери на уебсайта на Komanov Shop.

Чл. 10. Цената по чл. 9 се заплаща в брой при получаване на стоката от Клиента или от трето лице, от името и за сметка на Клиента, т.н. наложен платеж.

Права и задължения на Komanov Shop

Чл. 11. (1) Komanov Shop запазва правото си да променя цени, начини на плащане и условията по доставката, без изпращане на предизвестие до Клиента/ите.

(2) Komanov Shop се задължава:

1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;

2. да достави в срок заявената за покупка стока;

3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

4. да предостави информация и данни за дружеството/фирмата си;

Права и задължения на Клиента

Чл. 12. (1) Клиентът се задължава:

1. да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;

2. да плати цената на стоката;

3. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

4. да получи вещта;

5. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското си име и парола;

6. да не прави достояние на трети лица паролата си;

7. да не подава фиктивни заявки или друга информация;

8. да спазва българското законодателство, приложимите закони (в т.ч. не само българското законодателство), настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

9. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;

10. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

(2) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

Доставка

Чл. 13. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 1 до 3 работни дни.

(2) Срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на договора при условията на чл. 8.

(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката.

(4) Дължимата от Клиента цена за доставка на заявената за покупка стока е отделна цена от указаните на уебстраницата на Komanov Shop единични цени на стоките. Цената за доставката се определя от конкретното място на доставка и е видима за Клиента преди да изрази волеизявлението си за закупуване на заявената стока, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 по-горе. Цената на доставката до всеки адрес или офис на Еконт в рамките на страната е в размер на 4.00 лева. При поръчка, надхвърляща 50.00 лева, доставката е безплатна. Подробна информация за цените на доставките може да се намери в уебсайта на Komanov Shop.

Предаване на стоката

Чл. 14. (1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, след заплащане на дължимата цена.

(2) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват и придружаващите документи.

(3) При отказ извън случаите по чл. 15, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Komanov Shop за всички вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие на отказа.

(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Komanov Shop се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 15. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2. при транспортирането, стоката или целостта на нейната опаковка е повредена;

3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 9 и чл. 10 по- горе;

4. не е спазен срокът за доставка.

(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 14, ал. 2.

(3) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

(5) Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай и срок, Клиентът трябва да уведоми Komanov Shop и да върне стоката на собствени разноски, в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост на опаковката и съдържанието. За упражняване правото на отказ, Komanov Shop предоставя на потребителя възможност да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата си стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1).

Лични данни и конфиденциалност

Чл. 16. (1) Komanov Shop обработва личните данни на Клиента само с изричното съгласие на последния за срок не по-дълъг от 6 месеца. Komanov Shop се задължава да полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Komanov Shop може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

(3) Komanov Shop има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, освен в случай на изрично писмено несъгласие от страна на Клиента.

Чл. 17. Komanov Shop се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица, държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. Клиентът е дал изричното си съгласие;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

3. информацията следва да се предостави по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл. 18. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Отговорност и декларации

Чл. 19. (1) Komanov Shop не е вносител и/или ?дистрибутор? на никоя от предлаганите на уебсайта стоки. В тази връзка Komanov Shop не носи отговорност при невярност на посочената от производителя/вносителя информация за стоката. Разпоредбите на този член относно декларациите и отговорността се отнасят както за Komanov Shop, така и за Команов ООД.

(2) Komanov Shop не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Komanov Shop, а именно случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Komanov Shop.

(3) Komanov Shop не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(4) Komanov Shop не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

(5) Всички продукти индексирани на сайта на Komanov Shop са хранителни добавки, нямат лечебно предназначение, не са лекарствени средства, не попадат в забранения списък на РИОКОЗ и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Komanov Shop  по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.

(6) Преди употреба, Клиентите следва задължително да се консултират с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите. Бременни жени, кърмещи майки и лица под 18 години, задължително следва да се консултират с лекар или специалист преди да употребяват предлаганите продукти. В случай че Клиентите приемат лекарства или страдат от заболявания, задължително следва да се консултират с лекар или специалист преди да приемат предлаганите продукти.

(7) Информацията на уебсайта на Komanov Shop има информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на приемане на продуктите, предлагани на сайта. Използването на информацията на сайта следва да се използва изцяло на отговорност на Клиента. Komanov Shop не носи отговорност

Възможност за връщане В 14-дневен срок
Безплатна доставка При поръчка над 50 лева
Качествени продукти 100% оригинални
Изгодни цени
За нас

Ние, екипът на онлайн магазин Команов, познаваме есенцията на победата и успеха. Знаем как се изграждат истинските шампиони и целта ни е да създаваме такива! Нашето лице, Александър Команов е точно такъв.
За нас

Абонирай се за нашият бюлетин

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ НЯМА ДА ПРОПУСНЕТЕ НИЩО, КАТО СЕ АБОНИРАТЕ ЗА НАШИТЕ НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ.

Всички права запазени © 2017 Команов. Разработен от Tendrik Tendrik
Този продукт е изчерпан.Моля въведете вашият имейл и ще ви уведомим когато продукта е наличен