Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН "КОМАНОВ"

Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат и представляват рамковдоговор за покупко-продажба на хранителни вещества в чиста форма, които не салекарствени средства между Команов ООД, от една страна, и лицето, което е изявило поелектронен път в уебсайта www.komanov.bg/shop съгласие с Общитеусловия, наречено по-долу за краткост „Клиент”, от друга.

Дефиниции:

Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общиусловия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. „ Komanov shop” е уебсайт за електронна търговия -виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка напубликуваните в него стоки. Komanov Shop е собственост и дейността му се управлява от дружествос ограничена отговорност „Команов” ООД, ЕИК 204104824, със седалище и адрес на управление и място настопанска дейност в гр. Пловдив, бул. Марица 130, ет. 2, офис 5, представлявано от АлександърКоманов, в качеството на управител на „Команов“ ООД.

2. „Клиент” е физическо или юридическо лице, което поелектронен път е достигнало до  Komanov Shop, като потози начин може правомерно да придобие потребителско име и парола, и е изразило съгласие засключване на договора;

3. „Парола” е избран от Клиента код от буквии/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и мупредоставя възможността да извършва валидни заявления за закупуване напредлаганите от Komanov Shop стоки;

4. „Стока” е всеки продуктпубликуван на адрес https://komanovshop.com/ с описание и цена за единична бройка, който може да бъде се закупен с или без регистрация от Komanov Shop.

Чл. 3. (1) За да използва Komanov Shop за сключване наиндивидуални сделки за покупко-продажба на стоки, Клиентът, при регистрация, следва давъведе избраните от него потребителско име и парола. За сключване на сделки не е наложително Клиентът даразполага с регистрация в сайта Komanov Shop.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят отКлиента чрез извършване на онлайн регистрация в сайта Komanov Shop, съобразнопосочената в него процедура.

(3) Komanov Shop потвърждава извършената от Клиентарегистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Клиента електронен адрес.Така се създава акаунт на Клиента и между него и Komanov Shop възникват договорни отношения.

(4) При извършване на регистрацията Клиентът се задължава дапредостави верни и актуални данни. Клиентът се задължава при промянасвоевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Информирано съгласие

Чл. 4. (1) Чрез своя клиентски профил всяко регистрирано вKomanov Shop лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползвапредоставяните от Команов ООД, чрез Komanov Shop ресурси и услуги с нарочно електронноволеизявление. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия,регистрираното в Komanov Shop  или ползващото Komanov Shopлице може да ползва предоставяните от Команов ООД, чрез Komanov Shop ресурси и услуги, счита се за обвързано с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

(2) С отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” инатискане на бутон „Продължи” Клиентът извършва електронно изявление по смисълана Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че езапознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответенносител в сървъра чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин,правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобивакачеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Komanov Shopсъхранява на сървърa/ите си предоставените от Клиента данни, както и всякадруга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане наелектронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникванена правен спор.

(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и Komanov Shopвъз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. Поиндивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения понастоящите Общи условия.

(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързванес текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което езаплатило цената на заявената за закупуване стока.

Информация за стоките

Чл. 5. (1) Komanov Shop публикува на адрес https://komanovshop.com/ описание и цена заединична бройка за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез KomanovShop.

(2) Основните характеристики на стоките включително състава,опаковката, инструкцията за употреба, както и комплектовката, са разписаниподробно в подстраницата за представяне на всеки отделен продукт.

(3) Komanov Shop не носи отговорност при невярност напосочената от производителя/вносителя информация за стоката.

 

Публична покана

Чл. 6. (1) Публикуването на описание и цена на стока вKomanov Shop е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския законда се направи заявление за покупка в съответствие с поканат по описания в чл. 7начин.

(2) При липса на складова наличност от заявената стока, предлагана в KomanovShop, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупкапо чл. 7, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение доелектронната пощенска кутия на Клиента.

Заявление за покупка

Чл. 7. (1) Клиентът получава достъп до формата за извършванена заявления за закупуване на предлаганите в Komanov Shop стоки след катовъведе валидни потребителско име и парола на съответните места от страницата наKomanov Shop и натисне бутон „Вход”.

(2) Волеизявлението за закупуване на стока от Komanov Shop сесчита за извършено след натискане на бутона "Направи поръчка" съсзадължение за плащане.

(3) При посочени неверни данни, в т.ч. сгрешен адрес, телефони/или други, при подаване на заявката, за Komanov Shop не възниква задължениеза сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Индивидуален договор

Чл. 8. (1) Индивидуалендоговор се счита сключен след приемане от KomanovShop на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка, както и следизпълнението на предвидените разпоредби по ал. 2 и ал. 3 по- долу. Подписаниятот страна на Komanov Shop договор се предоставя на Клиента на хартиен носител сдоставката на заявените стоки.

(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане насъобщение до електронна пощенска кутия на Клиента с уговорката, че наличносттана стоката ще бъде изследвана и валидността на заявката ще бъде допълнителнопотвърдена на посочения от Клиента телефон за връзка.

(3) Договорът поражда действие между страните едва следпроверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и следпотвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон завръзка.

Цени на стоките. Начин на плащане

Чл. 9. (1) Всички цени са в български левове с включен ДДС.

(2) Указаните на уебстраницата на Komanov Shopцени на отделните стоки са за единично количество/бройка.

(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата зазакупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка насъщата по начина, описан в чл. 7 по- горе.

(4) Дължимата от Клиента цена за доставка на заявената запокупка стока е отделна цена от указаните на уебстраницата на Komanov Shopединични цени на стоките. Цената за доставката се определя от конкретното мястона доставка и е видима за Клиента преди да изрази волеизявлението си зазакупуване на заявената стока, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 по-горе.Подробна информация за цените на доставките може да се намери на уебсайта наKomanov Shop.

Чл. 10. Цената по чл. 9 се заплаща в брой при получаване настоката от Клиента или от трето лице, от името и за сметка на Клиента, т.н.наложен платеж.

Права и задължения на Komanov Shop

Чл. 11. (1) Komanov Shop запазва правото си да променя цени,начини на плащане и условията по доставката, без изпращане на предизвестие доКлиента/ите.

(2) Komanov Shop се задължава:

1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената запокупка от него стока;

2. да достави в срок заявената за покупка стока;

3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своитезадължения;

4. да предостави информация и данни за дружеството/фирматаси;

Права и задължения на Клиента

Чл. 12. (1) Клиентът се задължава:

1. да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;

2. да плати цената на стоката;

3. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

4. да получи вещта;

5. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки,които разумно се налагат с цел опазване на потребителското си име и парола;

6. да не прави достояние на трети лица паролата си;

7. да не подава фиктивни заявки или друга информация;

8. да спазва българското законодателство, приложимите закони(в т.ч. не само българското законодателство), настоящите Общи условия, Интернететиката, правилата на морала и добрите нрави;

9. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;

10. да не се представя за друго лице или представител наюридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или подруг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си илипринадлежността си към определена група хора;

(2) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своетопотребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват отнего или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

Доставка

Чл. 13. (1) Заявената за покупка стока се доставя напосочения от Клиента адрес за доставка в срок от1 до 3 работни дни.

(2) Срокът за доставка започва да тече от момента насключване на договора при условията на чл. 8.

(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й итранспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързотоизпращане на стоката.

(4) Дължимата от Клиента цена за доставка на заявената запокупка стока е отделна цена от указаните на уебстраницата на Komanov Shopединични цени на стоките. Цената за доставката се определя от конкретното мястона доставка и е видима за Клиента преди да изрази волеизявлението си зазакупуване на заявената стока, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 по-горе. Цената на доставката до всеки адрес или офис наЕконт в рамките на страната е в размер на 4.00 лева. При поръчка, надхвърляща50.00 лева, доставката е безплатна. Подробнаинформация за цените на доставките може да се намери в уебсайта на KomanovShop.

Предаване на стоката

Чл. 14. (1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице,което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, следзаплащане на дължимата цена.

(2) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал.1 подписват и придружаващите документи.

(3) При отказ извън случаите по чл. 15, ал. 1, отказът сесчита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка ивръщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Komanov Shop завсички вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие на отказа.

(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока заизпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп иусловия за предаване на стоката в този срок, Komanov Shop се освобождава отзадължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може дапотвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, вкойто не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. Втози случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждениетопо предходното изречение.

Чл. 15. (1) Клиентът има право да откаже получаването назаявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно отследните условия:

1. доставената стока явно не съответства на заявената запокупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2. при транспортирането, стоката или целостта на нейнатаопаковка е повредена;

3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответствана дължимата цена по чл. 9 и чл. 10 по- горе;

4. не е спазен срокът за доставка.

(2) Отказ за получаване на стоката при условията напредходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документипо чл. 14, ал. 2.

(3) След получаване на стоката Клиентът има право да искавръщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъдеустановен при обикновен преглед на същата.

(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствиемежду заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно дабъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената мустока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление запокупка в срок от 24 часа от получаването й.

(5) Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да сеоткаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от деня, следващполучаването на стоката. В този случай и срок, Клиентът трябва да уведомиKomanov Shop и да върне стоката на собствени разноски, в запазена оригиналнаопаковка и с ненарушена цялост на опаковката и съдържанието. За упражняванеправото на отказ, Komanov Shop предоставя на потребителя възможност да попълнии да изпрати по електронен път чрез интернет страницата си стандартния формулярза отказ (Приложение № 1).

Лични данни и конфиденциалност

Чл. 16. (1) Komanov Shop обработва личните данни на Клиентасамо с изричното съгласие на последния за срок не по-дълъг от 6 месеца. KomanovShop се задължава да полага дължимата грижа за защита на личните данни наКлиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване назаявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставилневерни данни.

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите нанастоящите Общи условия, Komanov Shop може да използва личните данни на Клиентаединствено и само за целите, предвидени в договора.

(3) Komanov Shop има право да използва информацията по ал. 1за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане напоздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякаквидруги законосъобразни цели, съобразени с българското законодателство,приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала идобрите нрави, освен в случай на изрично писмено несъгласие от страна наКлиента.

Чл. 17. Komanov Shop се задължава да не разкрива никаквилични данни за Клиента на трети лица, държавни органи, търговски дружества,физически лица и други, освен в случаите когато:

1. Клиентът е дал изричното си съгласие;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностнилица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват исъбират такава информация;

3. информацията следва да се предостави по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл. 18. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условияслучаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне наедноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение назадълженията по договора.

Отговорност и декларации

Чл. 19. (1) Komanov Shop не е вносител и/или ?дистрибутор? наникоя от предлаганите на уебсайта стоки. В тази връзка Komanov Shop не носиотговорност при невярност на посочената от производителя/вносителя информацияза стоката. Разпоредбите на този член относно декларациите и отговорността сеотнасят както за Komanov Shop, така и за Команов ООД.

(2) Komanov Shop не носи отговорност за неизпълнение назадълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контролана Komanov Shop, а именно случаи на непреодолима сила, случайни събития,проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извънконтрола на Komanov Shop.

(3) Komanov Shop не носи отговорност в случай на преодоляванена мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба наинформация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаванена достъп до информация и други сходни последствия.

(4) Komanov Shop не носи отговорност в случай на сключване надоговор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба илипромяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, коетосе представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице еКлиента.

(5) Всички продукти индексирани на сайта на Komanov Shop сахранителни добавки, нямат лечебно предназначение, не са лекарствени средства,не попадат в забранения списък на РИОКОЗ и по никакъв начин не трябва да сеизползват като такива. Komanov Shop  поникакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарственисредства.

(6) Преди употреба, Клиентите следва задължително да секонсултират с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите.Бременни жени, кърмещи майки и лица под 18 години, задължително следва да секонсултират с лекар или специалист преди да употребяват предлаганите продукти.В случай че Клиентите приемат лекарства или страдат от заболявания,задължително следва да се консултират с лекар или специалист преди да приематпредлаганите продукти.

(7) Информацията на уебсайта на Komanov Shop има информативенхарактер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на приеманена продуктите, предлагани на сайта. Използването на информацията на сайтаследва да се използва изцяло на отговорност на Клиента. Komanov Shop не носиотговорност

Този продукт е изчерпан.Моля въведете вашият имейл и ще ви уведомим когато продукта е наличен